عکس‌های جدید و دیدنی را از عکسفا بخواهیدانجام پایان نامه

amuzeshyar

انجام پایان نامه

جهان امروز، جهان نابرابری ها و شکاف های ژرف میان ملت ها و کشورها است. بر  پایه آمار سازمان ملل (2001)، حدود 21 درصد از کل جمعیت کشورهای در حال توسعه با درآمدی کمتر از یک دلار در روز، در فقر مطلق به سر می برند.

پایان نامه مدیریت روستایی

براساس پایان نامه مدیریت و  طبق برآورد برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی، 54 کشور جهان نسبت به سال 1990 فقیرتر شده اند، در 21 کشور شمار گرسنگان بیشتر شده است، در 14 کشور کودکان بیشتری در سن کمتر از 5 سالگی می میرند، همچنین در سنجش بین المللی نیز نابرابری بین کشورهای بزرگ صنعتی (شمال) و کشورهای دیگر (جنوب) بطور مداوم سیر افزایشی را طی می کند . آمارهای یاد شده حکایت از وجود پدیده توسعه نیافتگی در جهان دارد؛ موضوعی که تاکنون  فیلسوفان و نظریه پردازان نامداری به آن پرداخته و هر یک از دریچه تفکرات و اندیشه های خود به آن نگریسته اند، وابستگی و نظام جهانی از مهم ترین این نظریه ها هستند.  نظریه های موجود عمدتاً از تجارب اروپایی و احیاناً امریکایی اقتباس شده اند و لزوماً بر جوامع دیگر که در مراحل مختلف سیر تاریخی قرار دارند قابل انطباق نمی باشند.  بنابراین باید اصل نسبیت را پذیرفت و از تعمیم درباره علل رشد و توسعه یا کم رشدی و توسعه نیافتگی چشم پوشید و به جای وضع قوانین کلی و عام، احوال خاص هر جامعه و فرهنگ و عوامل مخصوصی را که در آن به توسعه و یا توسعه نیافتگی منجر شده است مورد پژوهش قرار داد. به نظر می رسد برای گذار از مرحله توسعه نیافتگی به توسعه، ناگزیر می بایست با تکیه بر پژوهش های علمی، الگوی توسعه راهبردی پویا، کارآمد و انعطاف پذیر طراحی گردد. از این روست که مطالعه علل توسعه نیافتگی مناطق کشور، به ویژه مناطق روستایی به منظور طراحی مدل توسعه درون زا ضرورت می یابد در این مسیر،شناخت وضعیت موجود، نا کارآمدی ها و ظرفیت های بالقوه مناطق روستایی گام نخست خواهد بود. به بیان دیگر، شناخت توانمندی ها و کاستی ها در عرصه های مختلف، پیش نیاز تدوین راهبرد توسعه درونزا به شمار می رود. براین اساس، توسعه گران به این شناخت نائل خواهند شد که “چه داریم و چه کم داریم”.

مدیریت روستایی و شهری

امروزه توسعۀ  روستایی از مهم ترین چالش های برنامه ریزان و سیاست گذاران و محققین پایان نامه مدیریت روستایی این زمینه به شمار می آید. به عبارت دیگر، توسعۀ پایدار روستایی از اصول و اهداف غایی پروژه ها، سیاست ها و طرح های توسعه ای در مناطق روستایی است. توسعۀ پایدار روستایی عبارت است از مدیریت و حفظ منابع طبیعی موجود روستا و جهت دهی به تغییرات فنی و نهادی، به شیوه ای که برآورده سازی مستمر نیازهای بشری چه در زمان حاضر و چه در آینده برای مردم روستا تضمین شود. چنین توسعه ای موجب حفظ  منابع ارضی و آبی و همچنین منابع ژنتیک گیاهی و حیوانی را در منطقه می شود، به زوال محیط زیست نمی انجامد؛ از لحاظ فنی مناسب است و از نظر اقتصادی می توان آن را ماندنی برشمرد و از لحاظ اجتماعی نیز مقبول است. بدین ترتیب می توان توسعۀ روستایی را شامل فرایند تغییرات اجتماعی، اقتصادی، محیطی دانست که برای افزایش رفاه طولانی مدت در کل جامعه طراحی می گردد. از سوی دیگر، بانک جهانی  مشارکت جوامع روستایی را به منظور استفادۀ بهینه از منابع موجود در روستا، راهی اساسی در اجرای اولویت های توسعۀ روستایی برشمرده است. در واقع یکی از ابزارهای نیل به توسعۀ روستایی را می توان تشکیل گروه های سازماندهی شده است .

انجام پایان نامه پردازش تصویر

اشتراک:


نظر خود را بیان کنیدامتیاز گوگل یادتون نره :)