مدل کفش و صندل مردانه


مدل کفش کتانی آکواريومی

مدل کفش کتانی آکواريومی

طراحان بر اين عقيده هستند که شايد مردم با ديدن اين آکواريوم کوچک ديگر به دو دنيای متفاوت طبيعی و مصنوعی فکر نکنند و متوجه ارتباط ميان انسان و موجودات زنده اطراف خود شوند. کتانی…

فال